Rolnictwo w małopolsce.

Rolnictwo w małopolsce.
2011-09-30

Małopolska to obszar kraju, w którym jest największy współczynnik małych gospodarstw rolnych. Dzięki temu w małopolsce jest duża bioróżnorodność i wiele przepięknych regionów z olbrzymią ilością dzikiej flory i fauny. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że produkty oferowane z niewielkich rodzinnych gospodarstw są bardzo zdrowe i bezpieczne dla konsumenta. Między innymi produkty tradycyjne i regionalne, które należy utrzymywać i rozszerzać powyższe listy produktów. Dlatego warto te wszystkie aspekty uwzględnić podczas planowania nowej Wspólnej Polityki Rolnej i stworzyć mechanizmy wsparcia dla wszystkich osób chcących prowadzić takie gospodarstwa i zwiększać dla nich poziom wsparcia względem dużych producentów rolnych. W dyskusjach, które obecnie się przeprowadza w Polsce na temat „ Roli i przyszłości małych gospodarstw rolnych w Polsce” wciąż brakuje precyzyjnego określenia, jakie gospodarstwa wchodzą w skład tej grupy. Poddaje to w wątpliwość, skuteczność ewentualnych rozwiązań proponowanych czy to w ramach polityki stricte rolnej czy też w ramach szerzej podejmowanej polityki rozwoju obszarów wiejskich. Od razu znalazła się trudność przy rozpatrywaniu problematyki związanej z gospodarstwami małymi, problem stanowi definicja tj. określenie gdzie i według jakich kryteriów powinna przebiegać granica pomiędzy gospodarstwami małymi a gospodarstwami pozostałymi. Kryteria, które się tu nasuwają w sposób prosty to powierzchnia i dochód gospodarstwa. Dobrą miarą oceny wielkości gospodarstwa wydaje się tu być tak zwana europejska jednostka wielkości ESU, która łączy dwa aspekty – powierzchniowy i dochodowy. Mając na uwadze powyższe miary za kryterium wyróżniające małe gospodarstwa rolne w Polsce przyjęto przynależność do grupy gospodarstw z przedziału 0-4 ESU.W Małopolsce znajduje się około 52% małych gospodarstw rolnych – najwięcej w skali kraju. Gospodarstwa te dominują w strukturze społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i pełnią istotną rolę w realizacji funkcji publicznych, w aspekcie społeczno – środowiskowo - kulturowym. Określenie przyszłej roli oraz możliwości funkcjonowania dla małych rodzinnych gospodarstw rolnych jest bardzo ważna Należy tutaj pod ocenę wziąć tempo zmian strukturalnych w polskim rolnictwie, które jest mocno uzależnione od procesów demograficznych. Zmiany, jakie mają miejsce obecnie w gospodarce zmieni sytuację w sposób naturalny w perspektywie wieloletniej. Należy zwrócić uwagę na aktywację zawodową rolników, którzy oprócz prowadzenia gospodarstwa mogliby również wykonywać inne zawody i świadczyć usługi zarówno u siebie (agroturystyka), jak i u innych pracodawców. Należy tu podkreślić, że w ocenie społeczeństwa, – dwuzawodowość nie winna być czymś złym, ale wręcz przeciwnie. Bardzo korzystnym dla tej kategorii gospodarstw, pozwalając na uzyskiwanie dodatkowych dochodów. Musimy walczyć o wprowadzenie prostego systemu wsparcia dla gospodarstw rolnych. System ten ma być prosty i czytelny zmniejszający biurokrację oraz ułatwiający pozyskanie środków finansowych  przez rolników. Musimy zwiększyć siłę negocjacyjną małych gospodarstw rolnych w obronie ich bytu.

                                                                              

                                                                            


Nasz kandydat na: